Νομικές Προεκτάσεις του COVID-19

Πληροφορίες και ενημέρωση για τις νομικές επιπτώσεις της πανδημίας βάσει του Κυπριακού Δικαίου

COVID-19 και Κατασκευαστικά Συμβόλαια: Τερματισμός και Ματαίωση

Στο προηγούμενο μας επεξηγηματικό βίντεο, εξετάσαμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών σε ένα οικοδομικό έργο καθώς και αύξηση των εξόδων του εργολάβου συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού αλληλοεπιδρούν με τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων σε ένα κατασκευαστικό ή οικοδομικό συμβόλαιο με βάση το Κυπριακό δίκαιο.

Στο αμέσως πιο κάτω βίντεο, συνεχίζουμε την ανάλυση μας ως προς τις πιθανές νομικές προεκτάσεις του COVID-19 στον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα, εστιάζοντας στα ζητήματα του τερματισμού και της ματαίωσης. Απαντούμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα:

Μπορεί η πανδημία του COVID-19 να οδηγήσει στον τερματισμό ενός κατασκευαστικού συμβολαίου;

Αν ναι, ενδείκνυται ο τερματισμός ή μήπως υπό τις περιστάσεις πρέπει να επιδειχθεί πραγματισμός;

Ποιός ο πιθανός ρόλος της πρόσφατης χαλάρωση των κυβερνητικών μέτρων γι' αναστολή εργασιών στα εργοτάξια;

Μπορεί να θεωρηθεί ότι καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω εκτέλεση του συμβολαίου λόγω της πανδημίας; 
Η ανάλυση μας γίνεται τόσο στη βάση των προνοιών του ευρείας χρήσης τυποποιημένου Κυρίως Συμβολαίου για Κατασκευαστικά Έργα της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (έκδοση 1996) όσο και στη βάση εξατομικευμένων κατασκευαστικών συμβολαίων.
Μοιραστείτε τη δημοσίευση αυτή