Νομικές Προεκτάσεις του COVID-19

Πληροφορίες και ενημέρωση για τις νομικές επιπτώσεις της πανδημίας βάσει του Κυπριακού Δικαίου

COVID-19 και Κατασκευαστικά Συμβόλαια: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με καθυστερήσεις και αύξηση εξόδων

Με τις εργασίες στα πλείστα εργοτάξια στην Κυπριακή Δημοκρατία να έχουν τώρα παγοποιηθεί, είναι προφανές ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη διεισδύσει στον εγχώριο κλάδο κατασκευών.

Η κρίση του COVID-19 αναφύει σοβαρά νομικά ερωτήματα για τους συμβαλλόμενους σε ένα κατασκευαστικό ή οικοδομικό συμβόλαιο:
Δικαιούται ο Εργολάβος σε επέκταση χρόνου για καθυστερήσεις που προκαλούνται λόγω της πανδημίας; 

Δικαιούται ο Εργοδότης σε αποζημιώσεις λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του Έργου;

Δικαιούται ο Εργολάβος σε αποζημίωση για αυξήσεις στα έξοδα του ή απώλειες;
Το 6 λεπτο επεξηγηματικό βίντεο μας αναλύει τις πιθανές νομικές προεκτάσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων σε Κατασκευαστικά Συμβόλαια με βάση το Κυπριακό δίκαιο

Η ανάλυση γίνεται τόσο στη βάση των προνοιών του ευρείας χρήσης τυποποιημένου Κυρίως Συμβολαίου για Κατασκευαστικά Έργα της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (έκδοση 1996) όσο και στη βάση εξατομικευμένων κατασκευαστικών συμβολαίων.
Μείνετε συντονισμένοι: Θα ακολουθήσει πολύ σύντομα ξεχωριστή ανάλυση αναφορικά με τα δικαιώματα τερματισμού κάτω από το τυποποιημένο συμβόλαιο ή εξατομικευμένες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα και ειδικότερα, κατά πόσο αυτά ενεργοποιούνται λόγω της πανδημίας.
Μοιραστείτε τη δημοσίευση αυτή